هشت نوامبر

Eight November

کاش از اول...!

حوصله زندگیو ندارم....

خسته شدم...

از دعوا و فوحش و سر و صدا...

از بی پولی...

از تنهایی...

از آدمای نفهم دور و برم...

البته بعضیاشونم هم درک میکنم،

این روزا هیچکی حوصله خودشم نداره چه برسه دیگرانو...

اونم که رفت...

همه خوشی های زندگی برام بی معنی و تکراری شده

(البته دیگه خوشیی نمونده)

به قوله یکی از بچه ها(که تو پست قبل کامنت داده بود)

نمیشه یه شبه آدم شد، خدا ولم کرد، شاید من آدم بشو نیستم

بازم رفتم سراغ رپ

تنها آرزوی نشدنیم اینه که کاش از اول نبودم...

۱۹ نظر ۱ موافق ۴ مخالف
درباره من
به نام خدای آســمان و زمــیــن
و خــــــدایی کــــه مــرا آفریـــد
خدایی که روح من از اوســــــت
و ذهن مرا پرسشگر خلق نمود
"ذهـــــنـــــــــی مـــــــقدــس"
مـــــن زنده ام فقـــط با هــــدفِ
یافتن پاســــخِ پرســـش هایـم
---------------------------
از کجا آمــــــده ام
آمدنم بهر چه بود
به کجا میـــــــروم
آخر ننمایی وطـنمطراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان