هفت نوامبر

Seven November

الهم اصلح قلبی....خدایا...خسته ام....

خسته از دوریت...

کمکم کن...

قلبم مریض و آلودس از دوریت....

جز تو کسیو ندارم خدا جونم...

جز تو رفیقی...همدمی...هم صحبتی ندارم...

منو تنهام نذار....

کمکم کن...

قلبمو خدایی کن خدا...

محتاجتم.... 


از امروز به بعد :

 خدا برای من کافیست۰ نظر ۰ موافق ۰ مخالف
درباره من
به نام خدای آســمان و زمــیــن
و خــــــدایی کــــه مــرا آفریـــد
خدایی که روح من از اوســــــت
و ذهن مرا پرسشگر خلق نمود
"ذهـــــنـــــــــی مـــــــقدــس"
مـــــن زنده ام فقـــط با هــــدفِ
یافتن پاســــخِ پرســـش هایـم
---------------------------
از کجا آمــــــده ام
آمدنم بهر چه بود
به کجا میـــــــروم
آخر ننمایی وطـنمطراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان