هشت نوامبر

Eight November

ساده لوح احمق به سوی فنای جاوید !

انسان ها از آن روزی که به دنیا آمدند و به پیروى از والدینشان خدا را به راحتى باور کردند،

تبدیل شدند به یک ساده لوح أحمق ،

به کسى که ندیده تهمت میزند ،

نشناخته اعتماد میکند ،

ندانسته سخن مىگوید و حقیقت را گم میکند،

و خود و نسلش را به فناى جاوید میسپارد!


۷ نظر ۶ موافق ۲ مخالف
درباره من
به نام خدای آســمان و زمــیــن
و خــــــدایی کــــه مــرا آفریـــد
خدایی که روح من از اوســــــت
و ذهن مرا پرسشگر خلق نمود
"ذهـــــنـــــــــی مـــــــقدــس"
مـــــن زنده ام فقـــط با هــــدفِ
یافتن پاســــخِ پرســـش هایـم
---------------------------
از کجا آمــــــده ام
آمدنم بهر چه بود
به کجا میـــــــروم
آخر ننمایی وطـنمطراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان